Εξομοίωση ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων

Εξομοίωση ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ 4ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΤΟ 5ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Τεχνολογίας Τροφίμων (4ετούς φοίτησης) που ενδιαφέρονται να λάβουν πτυχίο Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (5ετούς φοίτησης) της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από παρακολούθηση μαθημάτων εξομοίωσης του πτυχίου του με το νέο πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ), ενημερώνονται για τα παρακάτω:

  • Για την λήψη πτυχίου 5ετούς φοίτησης από το ΤΕΤΔ οι φοιτητές που επιλέγουν την εξομοίωση αυτή θα πρέπει να λάβουν επιπλέον τουλάχιστον 79 ή 81 διδακτικές μονάδες (ECTS), ανάλογα με το εάν είχαν επιλέξει ως μάθημα επιλογής στο πρώην τμήμα του ΤΕΙ το μάθημα της Εμπορίας Τροφίμων ή της Αμπελουργίας αντίστοιχα. Τα ECTS αυτά προκύπτουν μετά την αντιστοίχιση των μαθημάτων παλιού και νέου προγράμματος σπουδών, η οποία ορίστηκε με το Πρακτικό 287/24-02-2023 της Συγκλήτου που επισυνάπτεται. Οι μονάδες που αναγνωρίζονται βασίζονται στα ECTS που έχει το κάθε αντιστοιχισμένο μάθημα στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΤΔ.
  • Τα διαθέσιμα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών του ΤΕΤΔ που προσφέρονται για την εξομοίωση του πτυχίου φαίνονται στον πίνακα Γ του συνημμένου Πρακτικού. Από τα συνολικά 23 διαθέσιμα μαθήματα, οι φοιτητές χρειάζεται να παρακολουθήσουν νέα μαθήματα (με άθροισμα 79 ή 81 ECTS) εντός 2 ετών, δηλαδή μέσα σε 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης να είναι δύο (2) εξάμηνα και η ανώτατη τέσσερα (4)
    εξάμηνα.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ