Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 για να πρωτοκολληθούν από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.. Από τις αιτήσεις αυτές θα επιλεγεί αριθμός υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού τριάντα (30) φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μετά από ανακοίνωση ημέρας και ώρας στους υποψηφίους.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

κα Δέσποινα Κοκιούμη, τηλ., 24210-93085, 6987101285, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-14:00, e-mail: afood.dpms@uth.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης» για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Δ.Π.Μ.Σ., οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και προϋποθέτουν την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα στο χειμερινό εξάμηνο σπουδών.
Τα μαθήματα είναι:

  1. Σύσταση, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Διατροφική Αξία Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης
  2. Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης
  3. Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης
  4. Νομοθεσία και Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
  5. Στρατηγικές  Μάρκετινγκ Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης

Επίσης, ο φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει το δεύτερο εξάμηνο της φοίτησής του και να υποστηρίξει επιτυχώς την Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του. Τα μαθήματα ισοδυναμούν με έξι (6) ECTS το καθένα, ενώ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) ισοδυναμεί με τριάντα (30) ECTS, σύνολο εξήντα (60) ECTS. Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης».
Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός νέων μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ., είναι τριάντα (30).
Τα τέλη φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται συνολικά σε 3.000,00 €. Αναλυτικότερα, τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις των 750 ευρώ έκαστη: καταβάλλεται η 1η δόση  εντός μιας εβδομάδας μετά την τελική ανακοίνωση των εισακτέων, η 2η δόση με το πέρας του α΄ εξαμήνου, η 3η δόση τον Ιούνιο και η 4η δόση πριν την παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας.
Η διδασκαλία των μαθημάτων ενδέχεται να είναι μικτή και συνίσταται σε: α) διά ζώσης διδασκαλία και β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-07-2022) και το Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Γεωπονίας, Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Διαιτολογίας – Διατροφής, Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας, Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Χημικών Μηχανικών, Χημικών και άλλων συναφών αντικειμένων.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης.
Η αποδοχή του φακέλου του υποψηφίου βασίζεται στα κριτήρια επιλογής όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 34 του ν. 4485/2017 και αναλύονται ως εξής: 1) Ο βαθμός πτυχίου, 2) Οι βαθμολογίες στα μαθήματα που έχουν σχέση με τα προπτυχιακά μαθήματα των συνεργαζόμενων Τμημάτων, 3) Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας, 4) Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (προβλέπεται εξέταση αγγλικής γλώσσας σε περίπτωση μη κατοχής πιστοποιημένου τίτλου), 5) Η γνώση χειρισμού Η/Υ, 6) Η επαγγελματική εμπειρία, 7) Η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, 8) Άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία (π.χ. κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, δεύτερο πτυχίο, κ.λπ.),  9) Προφορική συνέντευξη.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 για να πρωτοκολληθούν από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.. Από τις αιτήσεις αυτές θα επιλεγεί αριθμός υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού τριάντα (30) φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μετά από ανακοίνωση ημέρας και ώρας στους υποψηφίους.
Οι εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα, για όσους απαιτείται, θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Δικαιολογητικά:
Ο φάκελος υποψηφιότητας (δικαιολογητικά με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8) θα πρέπει να αποστέλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση afood.dpms@uth.gr Υπόψη: κα Δέσποινα Κοκιούμη τηλ. 24210-93085 και 6987101285.

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. (https://afood.dpms.diae.uth.gr).
2.    Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
3.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
4.    Αντίγραφο  πτυχίου ή διπλώματος.
5.   Αντίγραφο βεβαίωσης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης, δεν θεωρείται ελλιπής ο φάκελος υποψηφιότητας αλλά η κατάθεση της βεβαίωσης ισοτιμίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
6.    Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
7.    Δύο συστατικές επιστολές πρωτότυπες
8.   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί είναι γνήσια αντίτυπα από τα πρωτότυπα έγραφα. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να εκδωθεί μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/.

Επιπλέον, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:
(α) Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας, (β) Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ, (γ) Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, (δ) Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, (ε) Αντίγραφο άλλου πτυχίου Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., (στ) Αντίγραφο άλλου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, και κάθε άλλο στοιχείο, που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στον ιστότοπο https://afood.dpms.diae.uth.gr ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (κα. Δέσποινα Κοκιούμη, τηλ., 24210-93085 και 6987101285, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-14:00, e-mail:  afood.dpms@uth.gr).

Ιωάννης Σ. Μποζιάρης

Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας