Διοίκηση του τμήματος

Τ

ο ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής είναι η Συνέλευση. Στη Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ, εκπρόσωποι του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού και εκπρόσωποι των προπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.

Πρόεδρος Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής Iωάννης Γιαβάσης

Αναπληρωτής Προέδρος Τμήματος

Γραμματέας Τμήματος

κ. Α. Τσάτσος