Μήνυμα Προέδρου Τμήματος

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, ιδρύθηκε προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς
αυξανόμενες απαιτήσεις στην εκπαίδευση και στην έρευνα, σε αντικείμενα αιχμής, όπως είναι η
διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας σε ποσοτικό αλλά πολύ περισσότερο σε ποιοτικό επίπεδο.

Βασικός σκοπός του Προπτυχιακού του Προγράμματος Σπουδών, είναι να σας προσφέρει επαρκές
επιστημονικό υπόβαθρο, καθιστώντας σας ικανούς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
ζητημάτων αιχμής που σχετίζονται με τον σύγχρονο αγροδιατροφικό τομέα. Μεταξύ των επιμέρους
στόχων του Τμήματος είναι η παροχή της κατάλληλης διδασκαλίας, εκπαίδευσης και εκμάθησης,
υιοθετώντας σύγχρονες και καινοτόμες πρακτικές, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο,
προκειμένου να αποκτήσετε τις δεξιότητες που θα σας καταστήσουν ικανούς/ες να αξιοποιείτε
σύγχρονες γνώσεις και να εφαρμόζετε κατάλληλη τεχνολογία και τεχνογνωσία τόσο σε επίπεδο
παραγωγής, όσο και μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας.

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, βρίσκεται στην Καρδίτσα η οποία φιλοξενεί
περισσότερους από 2000 φοιτητές, προσφέροντας ένα ευχάριστο ακαδημαϊκό περιβάλλον και μια
υψηλού επιπέδου φοιτητική ζωή γενικότερα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι, το σύνολο του προσωπικού του Τμήματος, θα είναι
πάντα στη διάθεσή σας για την όποια βοήθεια ενδεχομένως χρειαστείτε κατά την διάρκεια των
σπουδών σας και όχι μόνο.

.                                                                                                                              Ο Πρόεδρος του Τμήματος
.                                                                                                                                    Ιωάννης Γιαβάσης
                                                                                                                                         Καθηγητής