Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και ικανότητες για την αποτελεσματική σύνθεση και αξιολόγηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, για την πραγματοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας.
Σκοπός είναι να μπορέσουν οι φοιτητές να αξιοποιήσουν τη γνώση που θα αποκομίσουν από το πρώτο μάθημα (Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα ή συναφής τίτλος) και να τη συμπληρώσουν εστιάζοντας σε συγκεκριμένα πεδία – όπως το μάρκετινγκ, ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός κοκ – ώστε να είναι σε θέση, να εκπονήσουν ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο και να το παρουσιάσουν σε ενδιαφερόμενους.