Στατιστική Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων με χρήση Η/Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς στη στατιστική ανάλυση δεδομένων με τη χρήση υπολογιστή και εξειδικευμένου λογισμικού. Επίσης, θα δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις για την χρήση στατιστικών πακέτων σε Η/Υ.

Το μάθημα στοχεύει να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να:
1. Αναπτύξουν κριτική σκέψη για την στατιστική ανάλυση προβλημάτων.
2. Γνωρίζουν το χειρισμό πακέτων λογισμικού εξειδικευμένου στη στατιστική ανάλυση (πχ. SPSS, Maple, κτλ).
3. Οργανώνουν ένα πρόγραμμα συλλογής στατιστικών δεδομένων.
4. Αναλύουν, ερμηνεύουν, παρουσιάζουν και περιγράφουν στατιστικά δεδομένα.
5. Να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να κάνουν προβλέψεις από τη μελέτη και ανάλυση των δεδομένων.

Οι σπουδαστές με το πέρας του μαθήματος θα:
1. Γνωρίζουν τις εισαγωγικές έννοιες της στατιστικής και την επεξεργασία στατιστικών δεδομένων.
2. Μπορεί να εφαρμόσει στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων και να κατασκευάζει διαστήματα εμπιστοσύνης που επιλέγει κατάλληλα για την εξαγωγή συμπερασμάτων από πειραματικά ή δειγματοληπτικά δεδομένα.
3. Έχει γνώση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων.
4. Αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει σωστά τη στατιστική σημαντικότητα.
5. Μπορεί να κρίνει και να αξιολογεί ισχυρισμούς και συμπεράσματα που βασίζονται σε πειραματικά ή δειγματοληπτικά δεδομένα.
6. Μπορεί να χρησιμοποιεί κατάλληλο λογισμικό (στατιστικά πακέτα) για την περιγραφή και τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία πειραματικών ή δειγματοληπτικών δεδομένων.
7. Έχει γνώση των θεμάτων δεοντολογίας και ηθικής που σχετίζονται με τη συλλογή και χρήση δεδομένων και τη δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων που εξάγονται από αυτά.