Αμπελουργία

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές του Τμήματος Χημείας στις βασικές λειτουργίες του φυτού της αμπέλου, τη μορφολογική και φυσιολογική βάση αυτών, στην αναπαραγωγή, τον πολλαπλασιασμό, τις καλλιεργητικές φροντίδες της αμπέλου, στην αμπελογραφία της, στις βασικές καλλιεργητικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε ένα παραγωγικό αμπελώνα, καθώς και στη σημασία που έχει η καλλιέργεια της αμπέλου για τη φυτική παραγωγή.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στην μεθοδολογία που χρησιμοποιείται τόσο στην εγκατάσταση όσο και τη διαχείριση ενός σύγχρονου παραγωγικού αμπελώνα, στον πολλαπλασιασμό, τις αμπελοκομικές τεχνικές όσο και στην αναγνώριση των ποικιλιών και υποκειμένων της αμπέλου και των ιδιοτήτων και της καλλιεργητικής συμπεριφοράς αυτών, για την σωστή διαχείριση ενός σύγχρονου παραγωγικού αμπελώνα. Περαιτέρω στις αμπελοκομικές τεχνικές που αφορούν στη μόρφωση, καρποφορία και στον ετήσιο κύκλο βλάστησης των πρέμνων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει:
Κατανοήσει τη μορφολογία και ανατομία των διαφόρων οργάνων του πρέμνου και την αξιοποίηση τους στην παραγωγική Αμπελουργία.
Κατανοήσει τον ετήσιο κύκλο βλάστησης, τα φαινολογικά στάδια και την φυσιολογική βάση αυτών
Κατανοήσει την εγκατάσταση παραγωγικού αμπελώνα και τους παράγοντες που την επηρεάζουν
Κατανοήσει τη σημασία των κλαδεμάτων μόρφωσης και καρποφορίας των πρέμνων και την αξιοποίησή τους στην αμπελοκομική πράξη
Κατανοήσει την γονιμοποίηση, καρπόδεση ανάπτυξη και ωρίμανση των ραγών
Κατανοήσει τον αγενή πολλαπλασιασμό με μόσχευμα και εμβολιασμό
Κατανοήσει τη σημασία της διαχείρισης του εδάφους, την άρδευση, την λίπανση και την επίδραση των χλωρών κλαδεμάτων στην αμπελοκομική πράξη
Κατανοήσει τις ιδιότητες και τα κριτήρια επιλογής των υποκειμένων, τις ιδιότητες, τους χαρακτήρες ποιότητας και την καλλιεργητική συμπεριφορά των καλλιεργούμενων ποικιλιών αμπέλου.