Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 12.30 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση. Η συνάντηση έχει σκοπό να λύσει απορίες σας σχετικά με την πρακτική και να σας ενημερώσει για τη συνέχεια της διαδικασίας. Για τη συμμετοχή σας ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aacf5355aee134303a2a2473ff3ccf865%40thread.tacv2/1708340817728?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%221122d2e8-970d-42ca-a912-9a53157c5cf2%22%7d