Έναρξη Πρακτικής Άσκησης τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο – ΤΕΤΔ