Αρχές Αγροτικής Οικονομίας και Πολιτικής

Απόκτηση υποβάθρου και γενικών γνώσεων στις βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης. Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων κα ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα:

  1. Διοίκησης της παραγωγής και προσφοράς των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
  2. Ζήτησης και κατανάλωσης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
  3. Λειτουργίας της αγοράς της αλυσίδας αξίας και γενικότερα του αγρο-διατροφικού τομέα.
  4. Αγροτικής Πολιτικής.
  5. Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζει τις αρχές της οικονομίας της παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
  • Ασκεί αποτελεσματική διοίκηση στις επιχειρήσεις παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
  • Εντοπίζει, κατανοεί, αναλύει και επιλύει προβλήματα που αφορούν στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα αξίας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  • Κατανοεί και να αναλύει τις βασικές αρχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε.

Εντοπίζει και να αναλύει τις μελλοντικές προκλήσεις και προοπτικές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε.