Γενική Δενδροκομία και Λαχανοκομία

Το μάθημα έχει σκοπό είναι να εισαγάγει τις βασικές γνώσεις για τη δενδροκομία και την λαχανοκομία στους φοιτητές του ιδρύματος. Δενδροκομία είναι ο κλάδος της φυτικής παραγωγής ο οποίος ασχολείται με την καλλιέργεια δέντρων και θάμνων που παράγουν καρπούς για να καταναλωθούν από τον άνθρωπο ως νωπά ή μεταποιημένα τρόφιμα ενώ Λαχανοκομία είναι ο κλάδος που αφορά στην παραγωγή και τη μετασυλλεκτική αξιοποίηση των ποωδών φυτών που κατατάσσονται στα λαχανικά η κηπευτικά είδη. Τα εισαγωγικά κεφάλαια περιλαμβάνουν την ταξινόμηση και σημασία των δενδρωδών και κηπευτικών καλλιεργειών, την περιγραφή των φυτών και τους φιλικούς προς το περιβάλλον μεθόδους καλλιέργειας τους. Τα κεφάλαια της καλλιεργητικής πρακτικής ενημερώνουν το φοιτητή για την εγκατάσταση, την άρδευση, την λίπανση, τις καλλιεργητικές φροντίδες, την συγκομιδή και τις μετασυλλεκτικές τεχνικές των οπωροφόρων δένδρων και των κηπευτικών. Τέλος γίνεται σύντομη παρουσίαση των κυριότερων συστημάτων δενδρωδών καλλιεργειών με περιβαλλοντικά ορθές μεθόδους, ανά κατηγορία και των καλλιεργούμενων κηπευτικων φυτων και της διατροφική τους αξία.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Κατανοήσουν τη σημασία της ταξινόμησης των καλλιεργούμενων δέντρων και κηπευτικών βάση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών.
• Αντιληφτούν την διατροφική αξία των δενδρωδών-κηπευτικών καλλιεργειών.
• Γνωρίζουν τα επιμέρους τμήματα και τον όρο της ποικιλιακής ταυτότητας των δενδρωδών-κηπευτικών καλλιεργειών
• Καταλάβουν την επίδραση της Δενδροκομίας-Λαχανοκομίας στο Περιβάλλον
• Γνωρίζουν μεθόδους ορθών γεωργικών πρακτικών που σέβονται το Περιβάλλον και προωθούν την αειφορία