Μοριακή Βιολογία

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• Κατανοεί τις βασικές έννοιες που αφορούν τη ροή της γενετικής πληροφορίας, την αποθήκευσή της σε διάφορα μέρη του κυττάρου και τις διάφορες δομές, τη λειτουργικότητα και τη ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων.
• Κατανοεί και να χρησιμοποιεί τις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της μεταφοράς της γονιδιακής πληροφορίας καθώς και της ανάλυσης σε πρώτο στάδιο του DNA.
• Εφαρμόζει τις μεθόδους ανάλυσης του DNA και RNA.
• Έχει γνώση των διεργασιών και μεθόδων για εφαρμογές της μοριακής ανάλυσης των βιομορίων.
• Μπορεί να διακρίνει τις βασικές διαφορές ανάμεσα στα βιομόρια DNA, RNA και πρωτεΐνες
• Κατανοεί τις έννοιες της αντιγραφής, μεταγραφής και μετάφρασης καθώς και τις πρώτες έννοιες της κλωνοποίησης γονιδίων.
• Χρησιμοποιεί βασικά εργαλεία της βιοπληροφορικής για την εξαγωγή πληροφοριών από βάσεις δεδομένων.
• Κατανοεί τη σπουδαιότητα της Μοριακής Βιολογίας στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή