Βιοτεχνολογία Τροφίμων

Το μάθημα αποτελεί μια συνοπτική και περιληπτική περιγραφή των μεθόδων, διεργασιών και τεχνολογιών αξιοποίησης ζώντων μικροοργανισμών, ή φυτικών ή ζωικών κυττάρων για τη βιομηχανική παραγωγή προϊόντων με εφαρμογές στα τρόφιμα, όπως η μονοκυτταρική πρωτεΐνη και η μυκοπρωτεΐνη, τα ένζυμα, οι μικροβιακοί πολυσακχαρίτες, πολυσακχαρίτες, οργανικά οξέα, βιταμίνες, χρωστικές, μικροβιακό λίπος, και άλλα βιοτεχνολογικά προϊόντα που παράγονται μέσω μικροβιακής ζύμωσης. Επιπλέον το μάθημα καλύπτει τις εφαρμογές της βιοκατάλυσης, δηλαδή της χρήσης ακινητοποιημένων ενζύμων ή κυττάρων για την παραγωγή προϊόντων ή την παραγωγή τροφίμων από ιστοκαλλιέργεια, όπως το εργαστηριακό κρέας.
Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται αρχικά μια αναφορά στα είδη και τον μεταβολισμό των κυττάρων που αξιοποιούνται στη βιοτεχνολογία, στις συνθήκες που επηρεάζουν την πορεία μιας ζύμωσης ή καλλιέργειας κυττάρων, τις στρατηγικές ζύμωσης, τα είδη βιοαντιδραστήρων, την κινητική των βιομηχανικών ζυμώσεων, τις μεθόδους ακινητοποίησης ενζύμων και τέλος τις εφαρμογές των βιοτεχνολογικών προϊόντων στη βιομηχανία τροφίμων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ διαφορετικών ειδών κυττάρων (μικροβιακών, φυτικών, ζωικών) που χρησιμοποιούνται στη βιοτεχνολογία, και των διαφορετικών θρεπτικών αναγκών τους ή διαφορετικών απαιτήσεων για την ανάπτυξή τους.
• Αντιλαμβάνεται την επίδραση των περιβαλλοντικών, του θρεπτικού υποστρώματος, ή άλλων παραμέτρων μιας ζύμωσης στην παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων.
• Εξοικειωθεί με τις διαφορετικές στρατηγικές ζύμωσης και την κινητική των μικροβιακών ζυμώσεων.
• Γνωρίζει και διακρίνει τα είδη βιοαντιδραστήρων για μικροβιακές ζυμώσεις, κυτταροκαλλιέργειες ή βιοκατάλυση και τον τρόπο λειτουργίας αυτών.
• Γνωρίζει ποια είναι τα κυριότερα προϊόντα βιοτεχνολογίας που βρίσκουν εφαρμογή στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων, από ποιους μικροοργανισμούς ή ποια είδη κυττάρων παράγονται, και ποιες παράμετροι καθορίζουν την αποτελεσματική παραγωγή αυτών
• Γνωρίζει τις πιθανές χρήσεις ενζύμων ή κυττάρων στη βιοκατάλυση και τις μεθόδους ακινητοποίησης ενζύμων ή κυττάρων για παραγωγή προϊόντων βιοκατάλυσης.
• Γνωρίζει κάποιες σύγχρονες μορφές ιστοκαλλιέργειας για την παραγωγή τροφίμων όπως το εργαστηριακό κρέας.