Εμπορία (marketing) τροφίμων

Απόκτηση βασικού υποβάθρου και γενικών γνώσεων στις αρχές της Διοίκησης Μάρκετινγκ. Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για την ανάλυση των παραγόντων λειτουργίας της αγοράς της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων, την καταναλωτική συμπεριφορά, τον προσδιορισμό, την κατανόηση και ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της ζήτησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Απόκτηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπόνησης σχεδίων Μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Αναλύει το Περιβάλλον Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα αξίας των προϊόντων τροφίμων και ποτών.
• Εντοπίζει, κατανοεί, αναλύει και επιλύει προβλήματα που αφορούν στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων.
• Εντοπίζει, κατανοεί και αναλύει τις μελλοντικές προκλήσεις και προοπτικές της βιομηχανίας των τροφίμων και ποτών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
• Καταρτίζει Σχέδια Μάρκετινγκ κατάλληλα για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων τροφίμων και ποτών στη συνεχώς ανταγωνιστικά αυξανόμενη διεθνή βιομηχανία τροφίμων.