Βιοχημεία Τροφίμων

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βιοχημικών αντιδράσεων και διεργασιών που συμβαίνουν στα τρόφιμα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατανόηση των ενζυμικών αντιδράσεων και πως μπορούν να επηρεάσουν τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες, την ασφάλεια και τη διατροφική αξία των τροφίμων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν ως στόχο να εξοικειώσουν τους φοιτητές με βασικές έννοιες ενζυμικών αντιδράσεων και να τους εκπαιδεύσουν σε βασικούς υπολογισμούς σχετικά με την κινητική των ενζυμικών αντιδράσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Κατανοεί βασικές βιοχημικές αντιδράσεις στα τρόφιμα
• Αντιλαμβάνεται τον αντίκτυπο αυτών των αντιδράσεων στην ποιότητα των τροφίμων
• Κατανοεί εφαρμογή βιοχημικών τεχνολογιών στην παραγωγή και συντήρηση των τροφίμων
• Κατανοεί μεθοδολογίες εκτίμησης και μέτρησης ενζυμικών αντιδράσεων
• Προτείνει μεθόδους συντήρησης τροφίμων