Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του ΠΘ αποφάσισε την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος που εδρεύει στην Καρδίτσα, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος, δηλ. από 29.02.2024 έως και 09.03.2024 στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση (email) της Γραμματείας του Τμήματος e-mail: g-food@uth.gr, αρμόδιος κ. Αναστάσιος Τσάτσος.

Η αίτηση επισυνάπτεται.