Η Ισραηλίτικη Κοινότητα Βόλου επιθυμεί να συνεχίσει την από δεκαετίας παράδοση
χορήγησης υποτροφιών “Ζαχαρία Σακκή” σε τρεις (3) φοιτητές/τριες του ΠΘ (1000 ευρώ
ανά φοιτητή/τρια).
Κριτήριο για την επιλογή των φοιτητών/τριών είναι η ακαδημαϊκή τους επίδοση και
αριστεία. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τρεις (3) άριστους
τελειόφοιτους φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΘ, με υψηλό μέσο όρο βαθμολογίας, οι οποίοι
έχουν εξεταστεί επιτυχώς κατ’ ελάχιστο στο 90% των μαθημάτων των προηγούμενων ετών.
Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως δυνητικοί υποψήφιοι, παρακαλούνται να στείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη συνημμένη αίτηση, μαζί με ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα και την αναλυτική τους βαθμολογία στη γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής μέχρι την Παρασκευή 13/10/2023 στις 9:00.
Η τελική επιλογή θα γίνει κεντρικά από τη διοίκηση του ΠΘ.