Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΕΤΔ) του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (ΠΘ) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) σύμφωνα με με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (Τεύχος B’ 3455/29.07.2021, Αριθμ. 12268/21/ΓΠ) το οποίο διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4485/2017) και τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΘ.

Αντικείμενο του παρόντος ΠΔΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης διδακτορικού επιπέδου στα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών στα αντίστοιχα αντικείμενα. Σκοπός του παρόντος ΠΔΣ είναι η εκπαίδευση, μόρφωση και ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη της Γεωπονίας σε διδακτορικό επίπεδο, με έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα που διακονεί το Τμήμα.

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών είναι διαθέσιμος εδώ.