Ενημερωτικό Δελτίο
για τις πρόσφατες Πολιτιστικές Δραστηριότητες του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής