Αειφορική παραγωγή τροφίμων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ΜΕ-Χ04)

Αειφόρος ανάπτυξη. Εκτίμηση-αξιολόγηση του κύκλου ζωής διεργασιών που οδηγούν στην παραγωγή διαφόρων τροφίμων και άλλων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. Περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην παραγωγική αλυσίδα των τροφίμων. Απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Διαχείριση αποβλήτων.