Οινολογία και Τεχνολογία Αλκοολούχων ποτών

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών που σχετίζονται με την πρώτη ύλη παραγωγής οίνων (σταφύλι), την σύσταση σταφυλιών, γλευκών και οίνων, την παραγωγική διαδικασία οίνων και άλλων σχετικών αλκοολούχων ποτών, καθώς και του ελέγχου ποιότητας αυτών των προϊόντων.
Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν ως στόχο να εξοικειώσουν τους φοιτητές με επίσημες εργαστηριακές πρακτικές ανάλυσης γλευκών και οίνων που άπτονται της παραγωγικής διαδικασίας και του ελέγχου ποιότητας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Να κατανοεί τις βασικές γνώσεις που σχετίζονται με την πρώτη ύλη οινοποίησης και παραγωγής αλκοολούχων ποτών
• Έχει βασική γνώση της χημικής σύστασης γλευκών και οίνων
• Έχει βασική γνώση της μικροβιολογίας και των βιοχημικών μετασχηματισμών που σχετίζονται με την παραγωγή οίνων και ποτών
• Έχει σφαιρική γνώση της συνολικής παραγωγικής διαδικασίας οίνων και ποτών
• Έχει γνώση εφαρμογής αναλυτικών μεθόδων για τον έλεγχο ποιότητας οίνων και ποτών