Διαχείριση και αξιοποίηση αγροτικών υποπροϊόντων και αποβλήτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων σχετικά με τις πολιτικές και τις επιστημονικές μεθόδους διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων και υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή απόρριψης των υποπροϊόντων ή/και αποβλήτων που δημιουργούνται κατά την επεξεργασία και κατανάλωση των τροφίμων, με σκοπό την μειωμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ακολούθως, παρουσιάζονται στρατηγικές και μεθοδολογίες εκμετάλλευσης των υπολειμμάτων, με σκοπό την παραγωγή κυρίως προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν ως στόχο να εξοικειώσουν τους φοιτητές με εργαστηριακές πρακτικές που σχετίζονται με μεθόδους αξιοποίησης των αποβλήτων/υποπροϊόντων της βιομηχανία τροφίμων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει βασικές γνώσεις που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία και τις σχετικές διεθνείς και εθνικές στρατηγικές.
• Έχει βασικές γνώσης της φύσης των αποβλήτων του αγροδιατροφικού τομέα
• Έχει βασικές γνώσεις αποτροπής/ανακύκλωσης/επαναξιοποίησης των αποβλήτων του αγροδιατροφικού τομέα
• Έχει σφαιρική γνώση της επεξεργασίας των αποβλήτων/υποπροϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα
• Έχει σφαιρική γνώση των στρατηγικών και μεθόδων αξιοποίησης των αποβλήτων/υποπροϊόντων του αγροδιατροφικού