Βιοχημεία

Το μάθημα έχει ως στόχο:

  • Την παρουσίαση των βασικών συστατικών στοιχείων του κυττάρου και την κατανόηση της λειτουργίας τους
  • Την παρουσίαση των βιοχημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στο κύτταρο.
  • Την μελέτη του μεταβολισμού που λαμβάνει χώρα στο κύτταρο
  • Τη βιοσύνθεση και αποικοδόμηση των βασικών συστατικών στοιχείων του κυττάρου

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • θα έχουν γνώση και κατανόηση των βασικών αρχών της Βιοχημείας.
  • θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να αντιλαμβάνονται σύνθετες έννοιες και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στο πεδίο της Βιοχημείας.

Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν θα αποτελούν απαραίτητα εφόδια για την κατανόηση των πιο σύνθετων βιοχημικών διεργασιών που υφίστανται τα τρόφιμα, τις οποίες και θα συναντήσουν σε μαθήματα επόμενων εξαμήνων.