Διατροφή και δημόσια υγεία

Το εν λόγω μάθημα θα εισάγει βασικές έννοιες που σχετίζονται με: τη δημόσια υγεία, με έμφαση στη δημόσια υγεία και διατροφή, τη διατροφική αξιολόγηση σε επίπεδο ατόμου και πληθυσμού, τις διατροφικές συστάσεις, πολιτικές για αλλαγή διατροφικών συνηθειών σε επίπεδο ατόμου, κοινότητας και πληθυσμού, τον ρόλο του κράτους στη δημόσια υγεία, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και διατροφικών στόχων σε παγκόσμιο (global nutrition targets, Sustainable Development Goals) και εθνικό επίπεδο, την ασφάλεια τροφίμων, καθώς και την χάραξη διατροφικής πολιτικής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τον ρόλο της διατροφής στην αιτιολογία σύγχρονων χρόνιων νοσημάτων και αποτελεσματικές στρατηγικές/ πολιτικές για την αντιμετώπισή τους.
Απώτεροι σκοποί του μαθήματος είναι:
• H εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές που διέπουν τη δημόσια υγεία, και με το πως επιτυγχάνεται η αλλαγή διατροφικών συνηθειών σε επίπεδο ατόμου, κοινότητας, και πληθυσμού για την προαγωγή καλής υγείας ή πρόληψη κακής υγείας.
• H γνωριμία των φοιτητών με μεθόδους διατροφικής αξιολόγησης και διατροφικές συστάσεις.
• Η γνωριμία των φοιτητών με τον ρόλο του κράτους, και με το πώς επιτυγχάνεται η χάραξη διατροφικής πολιτικής με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και προαγωγή υγείας.