Γενική Ζωοτεχνία

Παροχή γνώσεων στο αντικείμενο της Ζωοτεχνίας, της κτηνοτροφικής παραγωγής σε σχέση με το περιβάλλον, τον άνθρωπο, την υγεία του και τα τρόφιμα.
Η απόκτηση βασικών γνώσεων Ζωοτεχνίας, επιστημονικών όρων παραγωγής για όλα τα παραγωγικά ζώα, αντίληψη των σύγχρονων απαιτήσεων της εθνικής και διεθνούς αγοράς στον τομέα της ζωικής παραγωγής, μελλοντικές τάσεις και συστήματα πρωτογενούς παραγωγής που οδηγούν σε πρότυπα παραγωγής με διακριτά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Επίσης, το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων των φοιτητών σε θέματα σύγχρονων, επιστημονικά διαχειριζόμενων εκτροφών αγροτικών ζώων ώστε να παραχθούν ασφαλή και ποιοτικά ανώτερα ζωοκομικά προϊόντα.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση όλων των μορφών παραγωγικής εκμετάλλευσης αγροτικών ζώων με συνδυασμό υψηλών προδιαγραφών παραγωγικής και αναπαραγωγικής διαχείρισης της εκτροφής, όπως και σύγχρονων συνθηκών σταβλισμού και εξοπλισμού.
Το μάθημα αφορά στην κατανόηση της κοινωνικής και οικονομικής σημασίας της ζωικής παραγωγής, του έτερου και συμπληρωματικού κλάδου της Γεωργίας και αναλύει:
– Τα οφέλη από την εκτροφή των αγροτικών ζώων για τον άνθρωπο.
– Την αποτελεσματικότητα της ζωικής σε σχέση με τη φυτική παραγωγή.
– Τη συμβολή της ζωικής παραγωγής στη επίλυση του παγκόσμιου επισιτιστικού προβλήματος.
Δίνει:
– Στοιχεία του παγκόσμιου ζωικού κεφαλαίου και παραγωγής.
– Στοιχεία από τη Ζωική Παραγωγή στην Ελλάδα.
Δείχνει:
– Τις τάσεις για την μελλοντική εξέλιξη της ζωικής παραγωγής.
Αναλύει:
– Την καταγωγή, κατοικιδιοποίηση και εξέλιξη των αγροτικών ζώων.
– Τις μεταβολές που υπέστησαν τα αγροτικά ζώα κατά την πορεία της κατοικιδιοποίησης.
– Την ταξινόμηση των αγροτικών ζώων σε φυλές.
– Τις κυριότερες φυλές βοοειδών, προβάτων, αιγών και χοίρων.
– Τη σημασία διατήρησης των σπάνιων φυλών.
– Τη Λήψη και πέψη της τροφής.
– Το μεταβολισμό (ενέργειας και θρεπτικών συστατικών).
– Τις ανάγκες των ζώων σε ενέργεια, αζωτούχες ουσίες, ανόργανα στοιχεία, βιταμίνες και λοιπά θρεπτικά συστατικά.
– Τη Βιολογική αξία των πρωτεϊνών του σιτηρεσίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει τις ικανότητες να:
– Κατανοήσει ότι η προληπτική υγιεινή, η διατροφή, η ευζωία, η βιοασφάλεια, οι φιλοπεριβαλλοντικές ζωοτεχνικές ρυθμίσεις, η προληπτική και ενεργητική υγιεινή και τέλος τα θέματα μεταποίησης, ποιότητας, ασφάλειας των ζωοκομικών προϊόντων συνιστούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της γνώσης της ζωικής παραγωγής.
– Συσχετίσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο των γνώσεών του στην Ανατομία, Γενετική, Φυσιολογία, Αναπαραγωγή και Διατροφή με τους στόχους της ζωικής παραγωγής και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.
– Γνωρίσει τρόπους διαχείρισης των αγροτικών ζώων σε σύγχρονα συστήματα παραγωγής.
– Να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμοποιώντας τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον τομέα της ζωικής παραγωγής και τις προοπτικές της, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια και να προτείνει τυχόν παρεμβάσεις για την περαιτέρω και ενδυνάμωση της παραγωγής ζωοκομικών προϊόντων στον ευρύτερο χώρο της ζωικής παραγωγής.