Μηχανική Τροφίμων

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις μηχανικής προκειμένου να έχουν τις γνώσεις και τα εφόδια να προσδιορίζουν βασικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αλλά και ποσοτικά στοιχεία σε διεργασίες επεξεργασίας τροφίμων. Το μάθημα υλοποιείται σε διαλέξεις (10), φροντιστηριακές (3) και εργαστηριακές (6) ασκήσεις γύρω από τα πεδία:

  • Φυσικοχημικές ιδιότητες τροφίμων
  • Φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας κατά τις διεργασίαες τροφίμων
  • Υπολογισμός συντελεστών μεταφοράς θερμότητας και μάζας, συντελεστών διάχυσης
  • Ισοζύγια μάζας και ενέργειες σε διεργασίες τροφίμων
  • Ερμηνεία μεταβολών φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των τροφίμων κατά τη διαρκεια και μετά την επεξεργασία τροφίμων
  • Επιλογή παραμέτρων επεξεργασίας τροφίμων

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με βασικές διεργασίες τροφίμων: παστερίωση, αποστείρωση, κατάψυξη, ξήρανση, συμπύκνωση και την επίδραση αυτών σε βασικές ιδιότητες των τροφίμων. Επιπλέον οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύσουν και να σχεδιάσουν διεργασίες επεξεργασίας καθώς και να συσχετίζουν παραμέτρους διεργασίας με τις ιδιότητες του τροφίμου, τα ποιοτικά, φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.