Γενική Μικροβιολογία

Η ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ αποτελεί το βασικό μάθημα υποδομής για την κατανόηση της ποικιλότητας, μορφολογίας, κυτταρικής δομής, λειτουργίας, μεταβολισμού, πολλαπλασιασμού και φυλογενετικής των μικροοργανισμών, των παραγόντων που επιδρούν στην ανάπτυξη μικροοργανισμών, των μέσων και μεθόδων αναστολής και καταστροφής των μικροοργανισμών, των μεθόδων καλλιέργειας μικροοργανισμών, συμβατικών και σύγχρονων μεθόδων μικροβιολογικής ανάλυσης, γενετικής βελτίωσης μικροοργανισμών. Υποστηρίζει μαθήματα ανώτερου επιπέδου στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του ΠΘ σχετικά με μικροοργανισμούς, παθογόνους ή ωφέλιμους, σχετικούς με την επεξεργασία και την ασφάλεια των τροφίμων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: γνωρίζει τις βασικές αρχές δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του προκαρυωτικού κυττάρου, του ευκαρυωτικού κυττάρου και των ιών, την επίδραση του περιβάλλοντος στην ανάπτυξή τους και τον μεταβολισμό τους, τους κανόνες ταξινόμησής τους καθώς και τα κυριότερα χαρακτηριστικά από τα σημαντικότερα γένη και είδη των μικροοργανισμών.
Επίσης θα εξοικειωθεί με τις βασικότερες εργαστηριακές πρακτικές που ακολουθούνται σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο. Πιο συγκεκριμένα θα είναι σε θέση να γνωρίζει τους κανόνες ασφάλειας μικροβιολογικού εργαστηρίου, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τη χρήση του, τα βασικά θρεπτικά υποστρώματα, τις μεθόδους καταμέτρησης μικροοργανισμών σε τρόφιμο με τη μέθοδο των διαδοχικών αραιώσεων σε τρυβλία Petri και τις τεχνικές χρώσεων, τις μεθόδους ταυτοποίησης βακτηρίων, τις μεθόδους μικροβιακής εκτίμησης επιφανειών και αέρα, τις μεθόδους καταμέτρησης μικροοργανισμών με τη μέθοδο του ¨πλέον πιθανού αριθμού-MPN¨, της διήθησης μέσω μεμβράνης και τη μέθοδο εμπλουτισμού του δείγματος, Να παρατηρούν και να αναγνωρίζουν τους μικροοργανισμούς στο μικροσκόπιο.