Τοξικολογία τροφίμων (ΜΕ-Χ01)

Ιστορική αναδρομή στην Τοξικολογία τροφίμων. Οδοί εισόδου και μεταφορά ουσιών μέσω των κυτταρικών μεμβρανών–υποδοχείς. Απορρόφηση, κατανομή ουσιών. Μοριακοί και βιοχημικοί μηχανισμοί εκδήλωσης τοξικότητας. Είδη Τοξικών ενεργειών. Αξιολόγηση της τοξικότητας των ουσιών (επιδημιολογικές μελέτες, δοκιμές σε κυτταρικές καλλιέργειες, δοκιμές οξείας και χρόνιας τοξικότητας, ανάλυση κινδύνου). Όρια Διατροφικής Έκθεσης. Φυσικές τοξίνες των ζώντων οργανισμών (Βακτηριακές τοξίνες, τοξίνες μυκήτων, ενδογενή τοξικά φυτά). Περιβαλλοντικοί ρύποι που εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα (Βαρέα μέταλλα, Πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πολυχλωριωμένες διβενζοδιοξίνες, Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες). Τοξικές ουσίες προερχόμενες από την μεταποίηση των Τροφίμων  (Ετεροκυκλικές αρωματικές αμίνες, Ακρυλαμίδιο, Μελαμίνη). Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (Εντομοκτόνα, Ζιζανιοκτόνα, Μυκητοκτόνα). Υπολείμματα κτηνιατρικών φαρμάκων και πρόσθετων υλών ζωοτροφών (Αντιβιοτικά, Ορμόνες). Πρόσθετα τροφίμων (Ταξινόμηση, Γενική τοξικολογική αξιολόγηση). Μετανάστευση χημικών ουσιών από υλικά συσκευασίας στα τρόφιμα.  Διαχείριση τοξικολογικών κινδύνων-Εργαστηριακοί έλεγχοι και αξιολόγηση αποτελεσμάτων τοξικότητας επικίνδυνων συστατικών της τροφής. Μελέτες περιπτώσεων (case studies).