Σε πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα (Ioannidis, John P.A. 2022. “September 2022 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators””, Mendeley Data, V4, doi: 10.17632/btchxktzyw.4) αξιολογείται η συνεισφορά επιστημόνων στην επιστημονική έρευνα χρησιμοποιώντας κριτήρια που έχουν να κάνουν με τον αριθμό και τα citations των επιστημονικών τους δημοσιεύσεων. Βάσει του δείκτη c (Composite citation index) διαβαθμίζεται η έρευνα σε όλες τις επιστημονικές περιοχές, και τελικά αναγνωρίζεται το ανώτερο 2% της επιδραστικότητας των επιστημόνων σε παγκόσμια κλίμακα. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, κ.κ. Ιωάννης Γιαβάσης και Δημήτρης Μακρής συγκαταλέγονται στο ανώτερο 2% για το έτος 2021.

>> Η διάκριση των δύο καθηγητών του Τμήματος δημοσιεύθηκε και στον τοπικό Τύπο: Δημοσίευση ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ