Αναλυτική Χημεία

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση εννοιών που άπτονται της Ανόργανης Χημικής Ανάλυσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατανόηση βασικών εννοιών στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων και στις μεθόδους ποσοτικών προσδιορισμών. Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν ως στόχο να εξοικειώσουν τους φοιτητές με βασικές έννοιες ανόργανων αναλυτικών μεθόδων και να τους εκπαιδεύσουν σε βασικούς υπολογισμούς σχετικά με το χειρισμό αντιδράσεων για ποσοτικές αναλύσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Να κατανοεί τις βασικές αρχές τις αναλυτικής χημείας και τις εφαρμογές της
• Έχει γνώσεις για τις βασικές έννοιες, αρχές και θεωρίες που σχετίζονται με τη χημική ανάλυση και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων
• Κατανοεί και να αξιολογεί τις μεθόδους της αναλυτικής χημείας και να τις χρησιμοποιεί για την ανάλυση δειγμάτων
• Επιλέγει την πλέον δόκιμη μεθοδολογία για την διεξαγωγή μιας ανάλυσης
• Χειρίζεται με σωστό και ασφαλή τρόπο συσκευές και διατάξεις εντός του εργαστηριακού χώρου
• Επεξεργάζεται στατιστικά τα αποτελέσματα που εξάγει από τη πειραματική διαδικασία και να εξάγει συμπεράσματα
• Αντιλαμβάνεται τον αντίκτυπο της επεξεργασίας δεδομένων στην αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων
• Κατανοεί την εφαρμογή μεθόδων ανόργανης ανάλυσης στον προσδιορισμό της σύστασης των τροφίμων