Εισαγωγή στην Διατροφή του ανθρώπου

Το μάθημα αυτό αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην επιστήμη της διατροφής. Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και τις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης της διατροφής. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην εισαγωγή των εννοιών των πηγών τροφίμων και θρεπτικών συστατικών, της διαιτητικής πρόσληφηψης και της διατροφική κατάστασης. Εξετάζει τη σχέση μεταξύ διαιτητικής πρόσληψης (τρόφιμα, θρεπτικά συστατικά) και της διατροφικής κατάστασης. Επιπλέον το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας των διατροφικών αναγκών, της αξιολόγησης της θρεπτικής αξίας των τροφίμων και των αρχών στις οποίες βασίζονται οι διατροφικές συστάσεις σε επίπεδο πληθυσμού. Τέλος, στόχος του μαθήματος είναι οι εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές μεθοδολογίες της επιστήμης διατροφής και διαιτολογίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  1. Περιγράψει τα συστατικά μιας υγιεινής διατροφής
  2. Κατανοήσει τις διατροφικές ανάγκες και πως αυτές καλύπτονται μέσω της πρόσληψης τροφής, και κατά επέκταση τη δημιουργία ενός διαιτολογίου
  3. Κατανοήσει το βιολογικό ρόλο των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών και των διαιτητικών πηγών τους
  4. Κατανοήσει τη σχέση μεταξύ της διαιτητικής πρόσληψης και της διατροφικής κατάστασης
  5. Κατανοήσει την επιστημονική βάση για τις διατροφικές συστάσεις που παρέχονται σε επίπεδο πληθυσμού
  6. Χρησιμοποιήσει τους πίνακες σύνθεσης τροφίμων για την αξιολόγηση της σύστασης τροφίμων και της διαιτητικής πρόσληψης