Βιολογία

Στόχος του Μαθήματος είναι:

  • Η εισαγωγή στην δομή και λειτουργία του κυττάρου, προκαρυωτικό και ευκαρυωτικό
  • Η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Βιολογίας Κυττάρου, κυτταρολογία, με στοιχεία της μίτωσης και της μείωσης, δομής και λειτουργίας κυτταρικών μεμβρανών και οργανιδίων (πυρήνας, ενδοπλασματικό δίκτυο, πλαστίδια, μιτοχόνδρια, δικτυοσώματα, χυμοτόπιο, κυτταροσκελετός κ.ά)
  • Η εισαγωγή στη φυσιολογία των κυττάρων in vivo και in vitro.
  • Η εισαγωγή σε έννοιες και μεθοδολογίες μικροσκοπικής παρατήρησης ποικιλίας ιστών, κυττάρων και υποκυτταρικών δομών στο εργαστήριο, κυτταρικών διεργασιών.
  • Η εισαγωγή στην κυτταρική βάση της ζωής σαν προϋπόθεση για την περαιτέρω κατανόηση των υπόλοιπων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών σχετικών με βιολογικά θέματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των κυττάρων, την εξελικτική πορεία τους, τις κύριες λειτουργίες τους και τις βασικές διαφορές ανάμεσα τους.
  • Έχει γνώση των βασικών εργαλείων και των τεχνικών μικροσκοπικής παρατήρησης ιστών, κυττάρων και υποκυτταρικών δομών σε εργαστηριακό επίπεδο.

Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του στην εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων, κατέχοντας παράλληλα δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας αποτελεσμάτων έργου.