Αγγλικά

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια:

  1. Θα έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά με την εστίαση και την εξοικείωση με την αγγλική ορολογία της ειδικότητάς του και την καλλιέργεια δεξιοτήτων οι οποίες θα τον βοηθήσουν στο ακαδημαϊκό και αργότερα στο εργασιακό περιβάλλον.
  2. Θα κατανοήσει αυθεντικά κείμενα σχετικά με την επιστήμη τροφίμων και τη διατροφή, και με έκθεση σε σχετικό οπτικοακουστικό υλικό στην αγγλική γλώσσα.
  3. Θα επιτευχθεί η εξοικείωσή του με τα γραμματικά, συντακτικά και λεξιλογικά φαινόμενα της αγγλικής γλώσσας, εστιάζοντας στη χρήση της αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς.
  4. Θα δύναται να εκπονεί ατομικές και ομαδικές εργασίες στην αγγλική γλώσσα. Ο στόχος αυτών των projects είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την έρευνα και τη χρήση αγγλικής βιβλιογραφίας, την χρήση των αγγλικών για ακαδημαϊκούς σκοπούς (EAP) και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών σε ομάδες με απώτερο σκοπό την προετοιμασία των φοιτητών ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε διεθνές περιβάλλον
  5. θα μπορεί να: Χρησιμοποιεί δεξιότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού αγγλικού λόγου, καθώς και παραγωγής γραπτού και προφορικού αγγλικού λόγου σε ακαδημαϊκό πλαίσιο
  6. θα μπορεί να: Χρησιμοποιεί δεξιότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού αγγλικού λόγου, καθώς και παραγωγής γραπτού και προφορικού αγγλικού λόγου σε ακαδημαϊκό πλαίσιο