Διατροφή Παραγωγικών Ζώων

Περιεχόμενο Μαθήματος:
Γενικές αρχές Διατροφής Ζώων, Έννοιες και ορισμοί, Σιτηρέσιο, Ιδιότητες σιτηρεσίου, Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων, Διατροφή Μονογαστρικών Ζώων. Βιολογική Εκτροφή Παραγωγικών Ζώων. Διατροφή και Ποιότητα Κτηνοτροφικών Προϊόντων. Επίδραση της διατροφής στη σύσταση και την ποιότητα του γάλακτος και του σφαγίου. Ευζωία ζώων και ποιότητα ζωικών προϊόντων.
Το μάθημα αφορά τη διατροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, μοσχίδων αναπαραγωγής, αναπτυσσόμενων-παχυνόμενων μόσχων, αιγοπροβάτων, χοίρων και πτηνών (θρεπτικές ανάγκες για συντήρηση και παραγωγή: σε ενέργεια, πρωτεΐνες, βιταμίνες και ανόργανα – Καταρτισμός σιτηρεσίων).
Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση της απαραίτητης και σύγχρονης επιστηµονικής γνώσης για την κατάρτιση ισόρροπων σιτηρεσίων για βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους και πτηνά ανάλογα µε την παραγωγική τους κατεύθυνση, την ηλικία, το φυσιολογικό στάδιο και το παραγωγικό σύστηµα εκτροφής τους, µε στόχο την έκπτυξη του παραγωγικού δυναµικού τους στο µέγιστο δυνατόν και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας µε παράλληλη διασφάλιση της υγείας και ευζωίας τους και την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση.
Ειδικότερα, αναλύονται:
– Οι βασικές αρχές διατροφής των αγροτικών ζώων (ιδιότητες σιτηρεσίου, αποτελεσµατικότητα διατροφής, τεχνική και συστήµατα διατροφής κ.ά.).
– Οι φυσιολογικές βάσεις των αγροτικών ζώων και οι ιδιαιτερότητες κάθε είδους και κατηγορίας αυτών.
– Ο λεπτοµερής τρόπος διατροφής των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, των αγελάδων κρεοπαραγωγής, των ταύρων, των νεογνών και αναπτυσσόµενων βοοειδών, των µοσχίδων αναπαραγωγής, των αιγοπροβάτων, των αµνοεριφίων, των χοίρων και των πτηνών.
– Η βιολογική εκτροφή των παραγωγικών ζώων.
– Η επίδραση της διατροφής στην αναπαραγωγική λειτουργία των παραγωγικών ζώων.
– Η επίδραση της διατροφής στην ποιότητα των παραγόµενων κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλα, κρέας).
– Η αλληλεπίδραση διατροφής και κλιµατικής αλλαγής.
– Η σχέση διατροφής και ευζωίας των παραγωγικών ζώων.

Μαθησιακοί Στόχοι:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:
1) έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις των μηχανισμών που εμπλέκονται στη διατροφή των παραγωγικών ζώων,
2) κατανοούν τη σύγχρονη βιβλιογραφία που αφορά στις θρεπτικές ανάγκες των παραγωγικών ζώων και το συνδυασμό των ζωοτροφών για την κατάρτιση των σιτηρεσίων.