Οργανική χημεία

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση εννοιών που άπτονται της Οργανικής Χημείας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατανόηση βασικών εννοιών μοριακής δομής, χημικών δεσμών, χημικών ομάδων και αντιδράσεών τους. Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν ως στόχο να  εξοικειώσουν τους φοιτητές με βασικές έννοιες μεθόδων διαχωρισμού και ταυτοποίησης ομάδων οργανικών ενώσεων και να τους εκπαιδεύσουν σε βασικούς χειρισμούς αντιδραστηρίων και τεχνικών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Να κατανοεί τις βασικές αρχές της οργανικής χημείας και τις εφαρμογές της
  • Έχει γνώσεις για τις βασικές έννοιες, αρχές και θεωρίες που σχετίζονται με τη οργανική χημεία.
  • Κατανοεί και να αξιολογεί τις μεθόδους της οργανικής χημείας.
  • Επιλέγει την πλέον δόκιμη μεθοδολογία για την διεξαγωγή μιας ανάλυσης
  • Χειρίζεται με σωστό και ασφαλή τρόπο συσκευές και διατάξεις εντός του εργαστηριακού χώρου
  • Επεξεργάζεται στατιστικά τα αποτελέσματα που εξάγει από τη πειραματική διαδικασία και να εξάγει συμπεράσματα
  • Αντιλαμβάνεται τον αντίκτυπο της επεξεργασίας δεδομένων στην αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων
  • Κατανοεί την εφαρμογή μεθόδων στην ανάλυση της σύστασης των τροφίμων