Οργάνωση και διοίκηση αγροδιατροφικής αλυσίδας

Απόκτηση βασικού υποβάθρου και γενικών γνώσεων στις αρχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για την ανάλυση των παραγόντων λειτουργίας της αγοράς της εφοδιαστικής αλυσίδας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Κατανοεί τις βασικές αρχές της διοίκησης των επιχειρήσεων. Αναλύει την αλυσίδα αξίας των αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών.
• Εντοπίζει, κατανοεί, αναλύει και να επιλύει προβλήματα που αφορούν στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων, σε επίπεδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας.