Πρόσθετα τροφίμων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• Γνωρίζει τις κατηγορίες και τις ιδιότητες των χημικών πρόσθετων
• γνωρίζει τη σχετική νομοθεσία για τα πρόσθετα τροφίμων
• γνωρίζει τους μηχανισμούς ελέγχου των πρόσθετων των τροφίμων