Φυσικοχημεία Τροφίμων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια:
1. Θα έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές των φυσικοχημικών και θερμοδυναμικών φαινομένων.
2. Θα έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν τις εφαρμογές των αρχών της θερμοδυναμικής στα τρόφιμα και των φυσικοχημικών φαινομένων σε βιολογικά μόρια που συναντώνται στα τρόφιμα.
3. Θα έχει κατανοήσει τις αλλαγές και μεταπτώσεις που συμβαίνουν σε συστήματα τροφίμων κατά την παρασκευή, συντήρηση και επεξεργασία τους.