Γενική Γεωργία

Η διδασκαλεία του μαθήματος πραγματοποιείται με σκοπό να εισάγει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες της Γεωργίας που σχετίζονται άμεσα με την Γεωπονική Επιστήμη με στόχο την κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος έδαφος- φυτό- περιβάλλον δίνοντας ταυτόχρονη έμφαση στην καλλιέργεια των Φυτών μεγάλης καλλιέργειας, σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο. Ειδικότερα το μάθημα της Γενικής Γεωργίας παρουσιάζει την ανάπτυξη και εξέλιξη της Γεωργίας τόσο σε παγκόσμια όσο και σε εγχώρια κλίμακα, επισημαίνοντας την σημαντικότητά της στην ζωή του ανθρώπου. Περιλαμβάνει αρχές Φυσιολογίας φυτών, Εδαφολογίας, Θρέψης φυτών και Λιπασματολογίας. Παρουσιάζει αναλυτικά τους εδαφοκλιματικούς παράγοντες επίδρασης στην αύξηση, στην ανάπτυξη και στην προσαρμοστικότητα των φυτικών ειδών και ειδικότερα των Φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Τονίζει την σπουδαιότητα της λίπανσης και της θρέψης των φυτών. Ταυτόχρονα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τα συστήματα καλλιέργειας και το τρόπο εκτέλεσης αυτών όπου περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες αγροτεχνικές μεταχειρίσεις από το φύτρωμα έως τη συγκομιδή, τη μεταποίηση, τη συντήρηση και τη εκτίμηση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος. Ακόμη σημαντική είναι η αναφορά στις σύγχρονες τάσεις εκμετάλλευσης και συστημάτων καλλιέργειας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν τον σκοπό και την χρησιμότητα των σημαντικότερων Φυτών μεγάλης καλλιέργειας
  • Αναγνωρίζουν τα κυριότερα Φυτά μεγάλης καλλιέργειας βάση των μορφολογικών χαρακτηριστικών τους
  • Κατανοούν την δομή και λειτουργία των φυτών
  • Είναι σε θέση να γνωρίζουν τον σχεδιασμό της γεωργικής παραγωγής των Φυτών μεγάλης καλλιέργειας στις κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες ώστε να οδηγηθούν σε επιτυχή καλλιέργεια.
  • Κατανοούν τις επιδράσεις του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη και αύξηση των φυτών (κλίμα, έδαφος, βιοτικοί παράγοντες)
  • Αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση για την σημασία της λίπανσης και της θρέψης των φυτών
  • Αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την αναμενόμενη απόδοση της καλλιέργειας, τον τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια (από την σπορά έως την συγκομιδή) των φυτών μεγάλης καλλιέργειας καθώς και τους τρόπους, τα προβλήματα και τις συνθήκες αποθήκευσης της παραγωγής.
  •  Γνωρίζουν τα συστήματα καλλιέργειας και τις νέες τάσεις στην Γεωργία