Εξοπλισμός και συστήματα αυτοματισμού βιομηχανιών τροφίμων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια:
Θα μπορεί να αναγνωρίζει και να υπολογίζει τις απαιτήσεις ίδρυσης και εγκατάστασης βιομηχανιών τροφίμων
Θα αναγνωρίζει τις απαιτήσεις που θέτουν η ευρωπαϊκή και κρατική νομοθεσία για την επεξεργασία και συσκευασία των τροφίμων σε Βιομηχανίες, τις προδιαγραφές υγιεινής των μηχανημάτων στη Βιομηχανία Τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συστημάτων αυτοελέγχου, σύμφωνα με πρότυπα όπως τα ISO 14159: Ασφάλεια μηχανών & προδιαγραφές υγιεινής, DIN EN 1672-2: Υγειονομική σχεδίαση για τις μηχανές τροφίμων και σύμφωνα με τους European Hygienic Engineering Design Group (EHEDG) και National Sanitation Foundation (NSF). Σύστημα κωδικοποίησης προστασίας IP.
Θα μπορεί να σχεδιάζει τις υποδομές και εγκαταστάσεις σύμφωνα με την Υγειονομική σχεδίαση εφαρμογής σχεδίου HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points