Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Oι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (TΕΤΔ), της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), είναι πενταετούς φοίτησης και οργανώνονται σε δέκα (10) εξάμηνα.  Oι φοιτητές αποκτούν ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπόνησης τόσο Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΠΔΕ), όσο και Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), αντίστοιχα.

Η αποφοίτηση προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση στα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), την ολοκλήρωση και υποστήριξη της ΠΔΕ και της ΠΑ. Η ΠΔΕ (30 ECTS) εκπονείται υπό την επίβλεψη μέλους διδακτικού προσωπικού του Τμήματος και υποστηρίζεται ενώπιον 3μελούς επιτροπής εξέτασης. Η ΠΑ (10 ECTS) έχει διάρκεια 4 μηνών και υλοποιείται στο 10o εξάμηνο σπουδών. Το Πτυχίο του ΤΕΤΔ αντιστοιχεί σε συνολικά 300 ECTS, όπως όλων των Γεωπονικών Τμημάτων ή Τμημάτων που ανήκουν σε Γεωπονικές Σχολές της χώρας και απονέμουν τον τίτλο του Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών (Integrated Master).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για κάθε μάθημα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος

υπάρχει το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ, όπως συνοψίζεται ΕΔΩ

1º ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα Κωδικός Υποχρεωτικό/Επιλογής Θεωρία Εργαστηριακές/ Φροντιστηριακές Ασκήσεις ECTS
Γενική και Ανόργανη Χημεία ΒΠ111 Y 3 3 5
Μαθηματικά ΒΠ112 Y 3 1 5
Βιολογία ΒΠ113 Y 3 3 5
Αρχές Αγροτικής Οικονομίας και Πολιτικής ΓΠ114 Y 3 3 5
Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων ΜΚ115 Y 3 2 5
Εισαγωγή στη Γεωπονία και στην Αγροδιατροφή ΓΠ116 Y 3 2 5

2º ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα Κωδικός Υποχρεωτικό/Επιλογής Θεωρία Εργαστηριακές / Φροντιστηριακές Ασκήσεις ECTS
Οργανική Χημεία ΒΠ211 Y 3 3 5
Γενική Γεωργία ΓΠ212 Y 3 2 5
Φυσική ΒΠ213 Y 4 2 5
Αγγλικά ΒΠ214 Y 3 2 5
Εισαγωγή στην Διατροφή του ανθρώπου ΜΚ215 Y 3 2 5
Ανατομία και Φυσιολογία Φυτού ΓΠ216 Y 3 2 5

3º ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα Κωδικός Υποχρεωτικό/Επιλογής Θεωρία Εργαστηριακές / Φροντιστηριακές Ασκήσεις ECTS
Βιοχημεία ΒΠ311 Y 3 3 6
Αναλυτική Χημεία ΒΠ312 Y 3 3 6
Γενική Μικροβιολογία ΒΠ313 Y 3 3 6
Μοριακή Βιολογία ΜΚ314 Y 4 2 6
Επιλογή ενός (1) από τα κάτωθι
Γενική Δενδροκομία και Λαχανοκομία ΓΠ315 Ε 3 3 6
Εισαγωγή στην Πληροφορική ΒΠ316 Ε 3 3 6

4º ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα Κωδικός Υποχρεωτικό/Επιλογής Θεωρία Εργαστηριακές / Φροντιστηριακές Ασκήσεις ECTS
Ενόργανη Ανάλυση ΜΚ411 Y 3 3 6
Διατροφή και Μεταβολισμός του Ανθρώπου ΜΚ412 Y 4 2 6
Bιοπληροφορική ΜΚ413 Y 3 3 6
Γενική Ζωοτεχνία ΓΠ414 Y 3 3 6
Επιλογή ενός (1) από τα κάτωθι
Στατιστική Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων με χρηση Η/Υ ΒΠ415 Ε 3 3 6
Διατροφή Παραγωγικών Ζώων ΓΠ416 Ε 3 3 6

5º ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα Κωδικός Υποχρεωτικό/Επιλογής Θεωρία Εργαστηριακές / Φροντιστηριακές Ασκήσεις ECTS
Φυσικοχημεία Τροφίμων ΜΚ511 Y 3 2 5
Χημεία Τροφίμων ΜΚ512 Y 3 3 6
Μικροβιολογία Τροφίμων ΜΚ 513 Y 3 3 6
Μηχανική Τροφίμων ΜΚ 514 Y 3 3 6
Διατροφή στα στάδια ζωής του ανθρώπου ΜΚ 515 Y 3 1 4
Επιλογή ενός (1) από τα κάτωθι
Συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών ΜΕ516 Ε 2 2 3
Αμπελουργία ΓΠ517 Ε 2 2 3

6º ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα Κωδικός Υποχρεωτικό/Επιλογής Θεωρία Εργαστηριακές / Φροντιστηριακές Ασκήσεις ECTS
Εμπορία (marketing) τροφίμων ΜΚ611 Y 3 3 5
Συντήρηση τροφίμων MK612 Y 3 2 5
Ποιοτικός Έλεγχος και Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας-Ασφάλειας Τροφίμων ΜΚ613 Y 3 2 5
Βιοτεχνολογία Τροφίμων ΜΚ614 Y 3 3 5
Βιοχημεία  Τροφίμων ΜΚ615 Y 3 3 5
Επιλογή ενός (1) από τα κάτωθι
Φυτοπαθολογία και Μετασυλλεκτική Διαχείριση Φρούτων-Λαχανικών ΓΠ616 Ε 3 2 5
Μελισσοκομία ΓΠ617 Ε 3 2 5
Μοριακή διαγνωστική τροφίμων ΜΕ618 Ε 3 2 5

7º ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα Κωδικός Υποχρεωτικό/Επιλογής Θεωρία Εργαστηριακές / Φροντιστηριακές Ασκήσεις ECTS
Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος γάλακτος και προϊόντων του ΜΕ711 Y 3 3 6
Οινολογία και Τεχνολογία Αλκοολούχων ποτών ΜΕ712 Y 3 3 6
Υγιεινή, ασφάλεια και εκτίμηση επικινδυνότητας τροφίμων ΜΚ713 Y 3 3 6
Επιλογή δύο (2) από τα κάτωθι
Κλινική διατροφή ΜΕ714 Ε 3 3 6
Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα ΜΕ715 Ε 3 3 6
Διατροφή και δημόσια υγεία ΜΕ716 Ε 3 3 6
Τοξικολογία Τροφίμων ΜΚ717 Ε 3 3 6

8º ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα Κωδικός Υποχρεωτικό/Επιλογής Θεωρία Εργαστηριακές / Φροντιστηριακές Ασκήσεις ECTS
Τεχνολογία & ποιοτικός έλεγχος δημητριακών & προϊόντων τους ΜΕ811 Y 3 3 5
Τεχνολογία και Ποιότητα Ζυμούμενων Τροφίμων ΜΕ812 Y 3 3 5
Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος κρέατος και αλιευμάτων ΜΕ813 Y 3 3 5
Νομοθεσία Τροφίμων και Διατροφική πολιτική ΜΕ814 Y 3 3
Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος λιπών ελαίων ΜΕ815 Y 3 3 5
Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧ 3
Επιλογή ενός  (1) από τα κάτωθι
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων ΜΕ816 Ε 3 2 4
Οργάνωση και διοίκηση αγροδιατροφικής αλυσίδας ΜΕ817 Ε 2 2 4

9º ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα Κωδικός Υποχρεωτικό/Επιλογής Θεωρία Εργαστηριακές / Φροντιστηριακές Ασκήσεις ECTS
Έρευνα & ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΕ911 Y 2 2 4
Τεχνολογία & ποιοτικός έλεγχος φρούτων-λαχανικών ΜΕ912 Y 3 3 5
Συσκευασία Τροφίμων ΜΚ913 Y 3 2 5
Διαχείριση και αξιοποίηση αγροτικών υποπροϊόντων και αποβλήτων ΜΕ914 Υ 3 3 5
Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧ 7
Επιλογή ενός  (1) από τα κάτωθι
Πρόσθετα Τροφίμων ΜΚ915 Ε 3 1 4
Εξοπλισμός & Συστήματα Αυτοματισμού Βιομηχανιών Τροφίμων ΜΕ916 Ε 3 1 4
Νέες τάσεις στην επιστήμη τροφίμων και διατροφής (Σεμινάριο) ΜΕ917 Ε 2 2 4

10º ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Υποχρεωτικό/Επιλογής ECTS
Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧ Y 20
Πρακτική Άσκηση 3000 Y 10